ES TARYBOS DIREKTYVA žmonėms vartoti skirto vandens kokybei

 

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBOS DIREKTYVA 98/83/EB
1998 m. lapkričio 3 d.
dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės

1. Ši direktyva reglamentuoja žmonėms vartoti skirto vandens kokybę.
2. Šios direktyvos tikslas – apsaugoti žmonių sveikatą nuo neigiamo bet kokio vandens užterštumo poveikio užtikrinant, kad tas vanduo būtų sveikas ir švarus.

Šioje direktyvoje:
1) „žmonėms vartoti skirtas vanduo“ – tai:
a) bet koks gamtinis ar paruoštas vanduo, skirtas gerti, virti, ruošti valgiui ar naudoti kitoms namų ūkio reikmėms neatsižvelgiant į tai, ar jis tiekiamas iš skirstomojo tinklo, talpyklų, buteliais ar kitomis talpomis;
b) bet koks vanduo, vartojamas maisto gamybos įmonėje žmonių mitybai skirtiems produktams ar medžiagoms gaminti, perdirbti, konservuoti arba tiekti į rinką, jei kompetentingos institucijos įsitikina, kad šio vandens kokybė nepakenks galutinio maisto produkto saugai;
2) „pastatų vidaus vandentiekis“ – tai vamzdynas, įrengimai ir įtaisai, sumontuoti tarp skirstomojo tinklo ir čiaupų, kuriuos paprastai naudoja žmonės, jei pagal atitinkamus nacionalinius įstatymus vandens tiekėjas nėra už šią įrangą atsakingas kaip vandens tiekėjas.

Direktyvoje pateikti geriamam vandeniui keliami mikrobiologinių, cheminių ir kitokių parametrų reikalavimai.
Leistinas maksimalus natrio kiekis yra 200 mg/l (102 psl.).